Cấm kinh doanh trong chung cư: Thiếu chế tài xử phạt