Các vùng kinh tế trọng điểm không đạt hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội

Vùng KTTĐ miền Trung - một trong 2 vùng KTTĐ đóng góp cực thấp vào xuất khẩu của Việt Nam - chỉ đạt 2% so với cả nước.
Vùng KTTĐ miền Trung - một trong 2 vùng KTTĐ đóng góp cực thấp vào xuất khẩu của Việt Nam - chỉ đạt 2% so với cả nước.
Vùng KTTĐ miền Trung - một trong 2 vùng KTTĐ đóng góp cực thấp vào xuất khẩu của Việt Nam - chỉ đạt 2% so với cả nước.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM