Các Tập đoàn, Tổng Công ty và Ngân hàng thuộc Khối DN T.Ư: Phát huy vai trò chủ đạo, dẫn dắt kinh tế nhà nước