Các hộ nghèo nhất thường gặp khó khăn trong việc tiếp cận tín dụng