Các bộ “mổ xẻ” nguyên nhân vì sao khoa học công nghệ có tiền nhưng vẫn “ì ạch”?