Bức tranh thu ngân sách địa phương 2020: Hai mảng màu tối - sáng

Thu ngân sách của Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh từ 2016 - 2020.
Thu ngân sách của Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh từ 2016 - 2020.
Thu ngân sách của Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh từ 2016 - 2020.
Lên top