Bộ Xây dựng cho phép làm “căn hộ hộp diêm”, diện tích chỉ 25 m2