Bộ trưởng Trần Tuấn Anh:“Chúng tôi thường xuyên bị đe dọa, mua chuộc...“