Bộ trưởng Trần Tuấn Anh: Sẽ có nghị quyết về phát triển công nghiệp hỗ trợ

Công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam còn nhiều hạn chế.
Công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam còn nhiều hạn chế.
Công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam còn nhiều hạn chế.
Lên top