Bộ trưởng Bộ Công Thương: Không có lợi ích nhóm trong vấn đề môi trường