Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bộ TNMT phạt thủy điện Hố Hô 115,5 triệu đồng