Bổ sung kinh phí cho 22 địa phương phát triển thủy sản