Bổ sung đối tượng được bồi thường thiệt hại do sự cố ô nhiễm môi trường biển