Bộ kiểm tra việc thu hồi sim kích hoạt sẵn: Vẫn công khai bán tràn lan!