Bộ Giao thông: BOT Cai Lậy rối loạn do thu phí bất cập

Trạm BOT Cai Lậy vừa bị dừng thu phí.
Trạm BOT Cai Lậy vừa bị dừng thu phí.