Bộ Công Thương: Xoá độc quyền, hoàn thiện cơ chế phát triển thị trường điện cạnh tranh

Công nhân ngành điện kiểm tra công tơ của một hộ dân.Nguồn: EVN
Công nhân ngành điện kiểm tra công tơ của một hộ dân.Nguồn: EVN
Công nhân ngành điện kiểm tra công tơ của một hộ dân.Nguồn: EVN
Lên top