Bộ Công Thương tích cực đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ

Ngành công nghiệp hỗ trợ còn nhiều hạn chế.
Ngành công nghiệp hỗ trợ còn nhiều hạn chế.
Ngành công nghiệp hỗ trợ còn nhiều hạn chế.
Lên top