Bộ Công Thương phản hồi về việc trình văn bản từ thời ông Vũ Huy Hoàng