Biểu giá điện mới: Hộ sản xuất, kinh doanh phải trả giá cao 1,67 - 2,24 lần

Lên top