BIC khởi động dự án tư vấn chuyển đổi số

Toàn cảnh lễ khởi động dự án tư vấn chuyển đổi số. Ảnh: BIC
Toàn cảnh lễ khởi động dự án tư vấn chuyển đổi số. Ảnh: BIC
Toàn cảnh lễ khởi động dự án tư vấn chuyển đổi số. Ảnh: BIC
Lên top