BCTC hợp nhất 2020: FLC lãi trên 420 tỷ đồng, vượt xa kế hoạch năm

Lên top