Bất động sản Đà Nẵng: Những thương vụ chuyển nhượng ngàn tỷ và 0 đồng tiền thuế

Hyatt Regency, một trong những dự án chuyển nhượng với giá trị rất lớn, nhưng Đà Nẵng không thu được thuế.
Hyatt Regency, một trong những dự án chuyển nhượng với giá trị rất lớn, nhưng Đà Nẵng không thu được thuế.