Bão số 2 Nida có khă năng gây nguy hiểm hơn bão số 1