Bánh trung thu đầu mùa vẫn được thị trường chào đón