ADB vinh danh BIDV là “Ngân hàng đối tác hàng đầu tại Việt Nam”