ACV liên tục xin tăng phí sân bay, khách hàng khó tránh bị tận thu