99,26% hộ dân khu vực nông thôn có điện

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An.
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An.
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An.
Lên top