Đề xuất giá bán lẻ điện theo 5 bậc thang:

98,2% tổng số hộ dùng điện dưới 700 kWWh/tháng không bị ảnh hưởng

Biểu đồ giá điện 2020 theo đề xuất của Bộ Công Thương.
Inforgaphic: Hải Nguyễn
Biểu đồ giá điện 2020 theo đề xuất của Bộ Công Thương. Inforgaphic: Hải Nguyễn
Biểu đồ giá điện 2020 theo đề xuất của Bộ Công Thương. Inforgaphic: Hải Nguyễn
Lên top