9 thủ tục nông nghiệp được kết nối với hệ thống Hải quan một cửa Quốc gia từ 1.10