8.000 lô hàng kiểm tra hải quan chuyên ngành, chỉ phát hiện 6 vi phạm