80% caosu thiên nhiên của Việt Nam được xuất khẩu thô: Sự lãng phí lớn!

80% caosu thiên nhiên của Việt Nam được xuất khẩu dưới dạng thô. Đây là sự lãng phí. Ảnh: PV
80% caosu thiên nhiên của Việt Nam được xuất khẩu dưới dạng thô. Đây là sự lãng phí. Ảnh: PV
80% caosu thiên nhiên của Việt Nam được xuất khẩu dưới dạng thô. Đây là sự lãng phí. Ảnh: PV
Lên top