7 ngày không có ca mắc liên quan, Cảng cá Đà Nẵng có thể hoạt động lại

Nếu 7 ngày không có ca mắc liên quan, Cảng cá Đà Nẵng có thể hoạt động lại. Ảnh: TT
Nếu 7 ngày không có ca mắc liên quan, Cảng cá Đà Nẵng có thể hoạt động lại. Ảnh: TT
Nếu 7 ngày không có ca mắc liên quan, Cảng cá Đà Nẵng có thể hoạt động lại. Ảnh: TT
Lên top