6 tháng đầu năm 2021: Agribank hoạt động an toàn, hiệu quả

Đồng chí Tiết Văn Thành - Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Nguồn: Agribank
Đồng chí Tiết Văn Thành - Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Nguồn: Agribank
Đồng chí Tiết Văn Thành - Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Nguồn: Agribank
Lên top