4 Bộ, ngành khẳng định Hải Phòng thu phí cảng biển là đúng thẩm quyền