Bất hợp lý trạm thu phí BOT

20 ngày, cả nước “hút” được 175 dự án FDI