20 năm, Khu công nghiệp VSIP thu hút được 9 tỷ USD vốn đầu tư