2 giải pháp tăng thu 15 tỉ USD từ cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước