10.000 tỉ đồng huy động vốn trong nước trong tháng 1.2017