100% người dân có thể nộp tiền điện trực tuyến

100% người dân đô thị không được dùng tiền mặt khi đóng tiền điện, nước. Ảnh TL
100% người dân đô thị không được dùng tiền mặt khi đóng tiền điện, nước. Ảnh TL
100% người dân đô thị không được dùng tiền mặt khi đóng tiền điện, nước. Ảnh TL
Lên top