Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

10 bước đi giúp Việt Nam dần từ bỏ nền kinh tế nặng tiền mặt