Bốn yếu tố tạo một McDonald's ở Việt Nam

Một cửa hàng của McDonald's
Một cửa hàng của McDonald's
Một cửa hàng của McDonald's
Lên top