Những Uỷ viên Trung ương, Uỷ viên Dự khuyết Trung Ương Đảng khoá XIII đã và đang là cán bộ Công đoàn

Danh sách Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII gồm 200 người, trong đó có 180 Ủy viên chính thức, 20 Ủy viên dự khuyết. Có 5 UVTƯĐ chính thức và 1 UVTƯĐ dự khuyết là những cán bộ đã, đang tham gia công tác trong tổ chức Công đoàn các cấp.

Infographic

Lên top