Những quy định mới của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Quy định của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ, với mục đích tạo nguồn cán bộ lâu dài, nhất là lãnh đạo chủ chốt ở các ngành, các cấp và cán bộ cấp chiến lược.

 
 
Văn Thắng

Infographic