Những mốc son trong 75 năm xây dựng và phát triển đất nước

Kể từ ngày Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, trải qua 75 năm xây dựng và phát triển đất nước, Việt Nam đã đi qua nhiều giai đoạn, bước ngoặt, vượt qua nhiều thử thách và từng bước phát triển, hội nhập sâu rộng với thế giới.

 

Infographic

Lên top