Những chính sách ảnh hưởng đến người lao động có hiệu lực từ năm 2021

Tăng tuổi nghỉ hưu, tăng thời gian làm thêm theo tháng lên 40 giờ… là những chính sách mới sẽ có ảnh hưởng đến người lao động cả nước từ năm 2021.

Infographic

Lên top