Longform: Trẻ bị xâm hại, bạo hành nối tiếp: Vì giáo dục quyền uy, áp đặt

Thầy cô dùng quyền uy của mình để trách phạt, bạo hành, xâm hại trẻ. Cha mẹ dùng quyền lực để áp đặt, ép trẻ đi theo con đường mình đã lập trình sẵn. Và sản phẩm của lối giáo dục quyền uy, áp đặt là gì: “Những đứa trẻ to xác”, nhưng ngơ ngác khi bước vào đời….

     
      
      
 
      
  
      
      
      
      
      
 
      
      
      
         
      
Văn Thắng - Đặng Chung

Infographic