Infographic: Tình trạng xâm hại tình dục trẻ em ở Việt Nam diễn biến như thế nào?

Mỗi năm Việt Nam xảy ra 2.000 vụ bạo hành và xâm hại trẻ em, trong đó 1.500 vụ liên quan đến xâm hại tình dục.

 
 

Infographic