Infographic: Những điểm nổi bật trong đề án xây dựng cán bộ cấp chiến lược

Cán bộ cấp chiến lược có vai trò đặc biệt quan trọng, có trách nhiệm lớn đối với vận mệnh của Đảng, tương lai của đất nước. Đề án “tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” có nhiều điểm rất đáng chú ý.

 
 

Infographic

Lên top