Infographic: Năm 2018 chính sách tiền lương nào bắt đầu có hiệu lực?

Sang năm 2018: Lương tối thiểu vùng tăng thêm bình quân 6,5 %; lương cơ sở tăng từ 1.300.000 đồng/tháng lên 1.390.000 đồng/tháng. Các chính sách lương hưu và trợ cấp được tăng theo tuỳ nhóm đối tượng.

 
 

Infographic

Lên top