Infographic: Chi tiết lương tối thiểu vùng sẽ tăng từ 1.1.2018

Mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng sẽ tăng từ 2,76 triệu đồng/tháng lên 3,98 triệu đồng/tháng, từ 1.1.2018.

 
 

Văn Thắng

Infographic